Σχετικά με εμάς

CILIHOOD: Ενίσχυση της μετάβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην πρώιμη ενήλικη ζωή μέσω της εκπαίδευσης του πολίτη και της ένταξης στην αγορά εργασίας

Διάρκεια έργου: 01.01.2022 – 31.12.2023

Η αγωγή του πολίτη είναι ένα σημαντικό αλλά μερικές φορές παραμελημένο όχημα για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας, ειδικά των ασυνόδευτων ανηλίκων που ενηλικιώνονται. Για να προωθήσει την είσοδό τους στο εργατικό δυναμικό της νέας χώρας τους με τρόπο αμοιβαία επωφελές για τους ίδιους και τις κοινότητες υποδοχής τους, το έργο Civilhood θα εκπαιδεύσει επαγγελματίες που ασχολούνται με την υποστήριξή τους στα 5 συμμετέχοντα κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Σλοβενία και Αυστρία). να τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες του πολίτη. Η προτεινόμενη δράση έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων ως κατόχων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα καλύτερα συμφέροντά τους ως παιδιά.

Οι κύριες προτεινόμενες δραστηριότητες είναι:

Ανάλυση αναγκών και ανταλλαγή καλών πρακτικών (WP2).
Εκπαίδευση για επαγγελματίες που παρέχουν υποστήριξη στο UM στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εκπαίδευση πιλότων για το UM (WP3).
Ανάπτυξη εργαλείων βιώσιμης κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των πιο κοινά ομιλούμενων γλωσσών των μεταναστών (τα «Εγχειρίδια Πολιτισμού»–WP4).
Δραστηριότητες διάδοσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης μιας στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (WP5).

Το έργο θα εκπαιδεύσει 350 ενδιαφερόμενους φορείς στην καινοτόμο μέθοδο Civilhood, η οποία θα δοκιμάσει πιλοτικά τις νέες γνώσεις και δεξιότητές τους εκπαιδεύοντας 150 ασυνόδευτους ανηλίκους. Θα αναπτυχθούν επίσης συνολικά 3 εγχειρίδια για ασυνόδευτους ανηλίκους, ενδιαφερόμενους φορείς και εκπαιδευτές. Τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν τόσο σε εθνικούς όσο και σε ενωσιακούς φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής. Δικαιούχοι Βραχυπρόθεσμα: προσωπικό ΜΚΟ, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι HR, ασυνόδευτοι ανήλικοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου. Μεσοπρόθεσμα: εθνικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, κοινότητες μεταναστών, ασυνόδευτοι ανήλικοι στις συμμετέχουσες χώρες, εργοδότες, πάροχοι κατάρτισης. Μακροπρόθεσμα: ο επιχειρηματικός τομέας στις συμμετέχουσες χώρες, εθνικοί και ευρωπαϊκοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ασυνόδευτοι ανήλικοι και φορείς που τους υποστηρίζουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο κύριος στόχος είναι να υποστηριχθεί η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων εργασίας των UAC προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και να εξασφαλιστεί η αυτοδυναμία μετά την ενηλικίωση. Αυτός ο στόχος απευθύνεται στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας κατάρτισης που συνδέει την εκπαίδευση του πολίτη ΚΑΙ τις δεξιότητες να ενδυναμώσει το UAM και να διευκολύνει την ένταξή τους στις αγορές εργασίας· τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου ενδιαφερομένων και ειδικών σε θέματα παιδικής προστασίας ικανών να παρέχουν υποστήριξη και ποιοτική συνεισφορά στην ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης μέσω δράσεων κατάρτισης και απασχολησιμότητας. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι: δοκιμάζει μια καινοτόμο προσέγγιση για την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης του πολίτη. Μια προσέγγιση που αναπτύχθηκε για το UAM, η οποία μετά από μια στενή και εξαντλητική ανάλυση αναγκών, μεταφράζεται σε πρόγραμμα σπουδών και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Εκπαιδεύει επαγγελματίες και εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές ενότητες σε 5 εθνικές πλαίσια? αξιολογεί τα αποτελέσματα της κατάρτισης· δημιουργεί μια διεθνή κοινότητα ενδιαφερομένων ικανών να διαδώσουν αποτελέσματα προηγούμενων δράσεων και να ασκήσουν επιρροή στη χάραξη πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα σε 4 τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο.